Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Het bedrijf Protagt GmbH werkt onder Artikelbeveiliging-Online.nl

hierna aangeduid als "Protagt", voert alle verkopen, leveringen en diensten uitsluitend uit onder de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden Protagt GmbH

Artikel 1. Definitie
Deze algemene voorwaarden zijn als volgt:

Leverancier: Protagt GmbH

Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die producten verkrijgt van de leverancier of een overeenkomst aangaat met de leverancier of in onderhandeling is met de leverancier;

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Leverancier en de Koper, alle wijzigingen of toevoegingen, evenals alle voorbereidingen en uitvoering van deze Overeenkomst
Producten: alle dingen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst;

Artikel 2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van alle contracten en zijn van toepassing op alle (onderling verbonden) handelingen en daden van leveranciers en kopers.

2.2 De voorwaarden van de koper worden door de leverancier afgewezen.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Een aanbieding of prijsopgave is niet bindend voor de leverancier en wordt door de koper beschouwd als een uitnodiging tot bestellen.3.2 Het contract komt slechts in werking indien of voor zover de leverancier een schriftelijke order van de koper aanvaardt, of indien de leverancier heeft ingestemd met het uitvoeren van een bestelling. Bestellingen die door de koper bij de leverancier worden geplaatst, zijn bindend voor de koper.

3.3 Bij beëindiging van een overeenkomst door de koper is de leverancier gerechtigd om de hieruit voortvloeiende schade in rekening te brengen, met een minimum van 25% van de bestelwaarde. Dit omvat de kosten van gereserveerde capaciteit, gekochte goederen, diensten, opslag en gederfde winst.

3.4 Alle informatie verstrekt door de leverancier van nummers, afmetingen, gewichten en andere technische beschrijvingen van de producten moet met zorg worden behandeld. De leverancier kan eventuele afwijkingen niet garanderen. Geïllustreerde of verstrekte illustraties of tekeningen zijn slechts verwijzingen naar de producten.
03/05 tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, monsters en andere documenten in verband met een aanbieding blijven eigendom van de leverancier blijven en moet op verzoek worden teruggestuurd naar de leverancier. De koper moet afstand houden van schendingen van het auteursrecht.

Artikel 4. Wijzigingen en toevoegingen
4.1 Wijzigingen en aanvullingen op een bepaling van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

4.2 Indien een wijziging of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1 is overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling alleen voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Tenzij anders vermeld, de kosten van het vervoer en de verpakking, de kosten van de scheepvaart, in- en uitvoerrechten, accijnzen en alle andere belastingen of heffingen geïnd of kosten in verband met de producten en het transport en alle kosten voor de Montage en / of constructie van faciliteiten bij de koper. De verpakking en de leeggoed worden niet teruggenomen door de leverancier.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de sluitingsdatum van de huidige omstandigheden aan de heersende door de leverancier, met inbegrip van de wisselkoersen, inkoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect door de verkoper of derden ten laste worden geheven van de koper. Indien deze voorwaarden na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, is de leverancier gerechtigd de koper vervolgschade en kosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Leveringsdatum
6.1 De gespecificeerd door de leverancier levertijd basis van de tijd van de voltooiing van de overeenkomst leveranciers heersende omstandigheden en in afhankelijkheid van derden, op de door derden aan de leverancier informatie informatie. De leverancier moet de levertijd op de best mogelijke manier in acht nemen.

6.2 De leveringstermijn begint op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door de leverancier. Indien de leverancier is vereist voordat de export naar de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen die door de koper, wordt de levering vertraagd tot de dag waarop alle informatie en tools die eigendom zijn van de leveranciers, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

6.3 Overeengekomen levertijden kunnen door de leverancier worden verlengd of ingekort. De leverancier moet de klant zo snel mogelijk informeren.6.4 De leverancier heeft het recht om latere bestellingen van de koper op te schorten in geval van late of late betaling van de door de leverancier terugbetaalde kredietlimiet in afwachting van ontvangst van de openstaande verplichtingen van de koper.

6.5 Indien de levertijd wordt overschreden, heeft de koper geen recht op schadevergoeding, evenmin kan de koper het contract annuleren. Bij overschrijding van de levertijd kan de koper proberen de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

6.6 De leverancier heeft het recht om kosten in rekening te brengen voor deelleveringen en diensten die meer dan 10 dagen uit elkaar liggen.

Artikel 7. Levering en risico
7.1 Het risico van de producten en de verpakking is altijd voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen gereed zijn voor verzending. Het transport van de producten is voor rekening en risico van de koper.

7.2 Leveringen zijn gratis magazijn Protagt GmbH. Order- en transportkosten worden berekend door de leverancier aan de koper.

7.3 De verzendmethode wordt door de leverancier gekozen, tenzij de koper een andere wijze van transport verkiest. In dit geval moet de koper de bijbehorende bijkomende kosten dragen.

7.4 Indien de Koper de Producten of de op tijd voor de Producten afgegeven documenten niet ophaalt of ontvangt, is de Koper in gebreke zonder dat enige tekortkoming wordt betwist. In dit geval heeft de contractant het recht de overeenkomst te beëindigen en de producten voor risico van de koper te behouden of aan derden te verkopen. De koper betaalt de aankoopprijs plus rente en kosten (ter compensatie), mogelijk verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan derden.

7.5 Indien Producten gedurende een bepaalde periode aan de Koper ter beschikking worden gesteld, draagt de Koper gedurende deze periode het risico van de Producten.

7.6 Betaalde artikelen die worden opgeslagen in het magazijn (BVA) van de leverancier zijn voor risico van de koper. De koper moet de goederen zelf verzekeren tegen schade en brand.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan alle gevallen waarop de leverancier geen invloed heeft en die de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken of niet verlangd kunnen worden, ongeacht de vraag of dit feit in de overeenkomst is voorspeld was. Dit geldt ook voor de volgende voorwaarden: stakingen door leveranciers, stagnatie of andere problemen bij de productie van de leverancier of leveranciers en / of aandeelhouders of transporten die door derden moeten worden geleverd, en / of maatregelen van een overheid door het ontbreken van vergunningen en de input of uitvoervergunning.

8.2 De leverancier zal (zo mogelijk) de koper zo snel mogelijk informeren over de situatie van overmacht. Indien de leverancier door overmacht niet aan de verplichtingen jegens de koper kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Zodra de overmachtsituatie voorbij is, wordt de naleving van de overeenkomst hervat.

8.3 Indien de overmacht langere tijd duurt en haar rechtvaardigt, hebben beide partijen het recht om contracten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Reeds voltooide leveringen van goederen en / of diensten worden aan de koper in rekening gebracht.8.4 In geval van overmacht heeft de koper geen recht op (schade) rente en kan de leverancier niet profiteren van de situatie van overmacht.

Artikel 9. Betalingen
9.1 Koper dient de bedragen die hem door Leverancier zijn gefactureerd te betalen in de valuta die op de factuur is vermeld binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Afwijkingen van de betaling moeten vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de betreffende overeenkomst.

9.2 Alle betalingen moeten worden gedaan op de bankrekening die door de leverancier is opgegeven.9.3 De koper moet alle hem gefactureerde bedragen betalen, zonder aftrek of korting. Hij heeft geen recht op compensatie van bedragen als gevolg van eventuele tegenvorderingen. De koper heeft geen aanspraak om de betalingsverplichtingen te onderbreken.

9.4 De leverancier kan te allen tijde vooruitbetaling van de koopprijs of zekerheidstelling na een duidelijke uitspraak doen.9.5 Na het einde van een enkele betalingsperiode is de koper in gebreke. In dit geval zijn alle vorderingen van de leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.

9.6 De koper zal, zonder nadere ingebrekestelling van bedragen die niet werden gemaakt door de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn, vanaf die dag rente op de marginale kosten gelijk aan de marginale toegewezen herfinancieringstransacties door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met een opslag van zeven procent (7%) te betalen.

9.7 Indien de koper in gebreke is met de leverancier, is hij verplicht de leverancier alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De door de koper terugbetaalde buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 250,00 Euro excl. BTW.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van de Producten, ongeacht de feitelijke levering, gaat over op de Koper nadat alle overeengekomen overeenkomsten met de Leverancier zijn nagekomen.

10.2 Zolang de eigendom van de producten niet wordt doorgegeven van de leverancier aan de afnemer, is het niet het recht om de producten te verkopen of te vervreemden, leasen of verpanden of anderszins tegen een derde.

10.3 De Koper is slechts gerechtigd om de geleverde producten onder voorbehoud te verkopen of af te leveren aan derden, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de normale economische activiteiten voor de Koper. Wanneer deze producten maken deel uit van een ander Sacher door verdere verwerking, de leverancier daarvan is mede-eigenaar met een aandeel in het bedrag van de factuur waarde en dus recht op een redelijk percentage van de verkoopprijs van het nieuwe item.

10.4 Indien en zolang de leverancier is de eigenaar van de producten, moet de koper schriftelijk in kennis stellen zonder vertraging indien de goederen in beslag genomen of andere claims van de producten worden aangevoerd (een deel van). Bovendien moet de koper de leverancier van de producten op verzoek van de leverancier op de hoogte brengen.

10.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de koper moet de leverancier rechten Raadpleeg onmiddellijk toegevoegd deurwaarder, de bewindvoerder of de beheerder van de (eigendom) te maken.

Artikel 11. Inspectie en Klachten
11.1 De koper is eerder verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de bestemming of wanneer precies te inspecteren na ontvangst van de koper of door een gemachtigde derden of het publiek te laten. Alle klachten over gebreken aan de producten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten moeten binnen acht (8) dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan de leverancier worden gemeld.

11.2 Gebreken die niet kon worden gevonden binnen de termijn worden ontdekt en onmiddellijk ter kennis binnen dertig (30) dagen na aankomst van de goederen bij de leverancier schriftelijk.

11.3 Na het ontdekken van gebreken moet de koper onmiddellijk stoppen met het gebruiken, bedienen of installeren van de producten.11.4 De koper moet de leverancier willen allemaal om de tekortkomingen deelname herzien, met inbegrip van de leverancier zorgen voor de mogelijkheid van een onderzoek naar de omstandigheden van de verwerking, installatie of gebruik op de site te verzekeren.

11.5 De koper heeft geen recht op gebreken die niet door de leverancier kunnen worden gecontroleerd.

11.6 Het staat de koper niet vrij om de producten te retourneren voordat de leverancier zijn toestemming heeft gegeven. Alleen als de claim tijdig, correct en correct is gesteld, zijn de (redelijke) kosten van de retourzending door de leverancier, blijven de producten voor risico van de koper. Klachten ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

11.7 Indien de klant tijdig, correct en correct reclameert over gebreken in een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor de leverancier beperkt tot de verplichtingen genoemd in de artikelen 12 en 13. De koper heeft geen verdere claims tegen de leverancier. Gebreken met betrekking tot een enkel product dat deel uitmaakt van een meervoudige bestaande levering, geven de koper nooit het recht om de gehele overeenkomst vrij te geven.

11.8 Klachten die niet tijdig en naar behoren aan de leverancier worden gecommuniceerd, geven de koper geen recht op enige vordering op de leverancier.

Artikel 12. Garantie
12.1 Koper garandeert dat de producten uit de voorraad van twaalf (12) maanden materiaal- en / of constructiefouten, mits deze producten worden geassembleerd door de leverancier (en reparaties in voorkomend geval) en op de normale wijze en onder normale worden behandeld en onderhouden.

12.2 Indien er voldoende bewijs is voor de redelijk oordeel van de leverancier die dat product materiaal en / of constructiefout heeft, de leverancier heeft de keuze tussen onbewezen producten gratis naar behoren te vervangen bij terugkeer van de defecte producten of repareren van de producten, of een wederzijdse overeenkomst sluiten over het vaststellen van kortingen op de aankoopprijs van alle diensten. Door het uitvoeren van een dienst, zal de leverancier de garantieverplichtingen volledig nakomen en zal de leverancier niet verplicht worden om enige verdere (compensatie) compensatie te bieden.

12.3 In geval van een reparatie van de producten door de leverancier, de goederen blijven volledig voor risico van de koper, tenzij de reparatie is niet te wijten aan een gebrek aan prestaties van de leverancier en in redelijkheid van de koper worden verwacht dat de producten te verzekeren voor de komende risico.

12.4 Als de klant reparaties uitvoert door derden die niet door de leverancier zijn geadviseerd, vervallen alle garantievoorwaarden met onmiddellijke ingang.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
13.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld van de leverancier of een officier (afhankelijk van de omvang van de schade in termen van de aankoopprijs), de hechting van de leverancier is beperkt tot het bedrag van de verzekering bedrag van de leverancier in een geschikte plant.

13.2 Behalve in geval van opzet of grove schuld van de leverancier of een leidende werknemer, de leverancier is gratis voor alle aanspraken van derden verband houdende met schadevergoeding, schade, kosten of rente die betrekking hebben op de producten of uit het gebruik van de producten.

13.3 De leverancier zal de producten op de best mogelijke manier installeren, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verdwijnen van goederen.

Artikel 14. Standaard / beëindiging
14.1 Indien de Koper niet in staat is om alle vereisten van een overeenkomst naar behoren of op tijd te voldoen, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft de Leverancier de volgende rechten:• de uitvoering van deze Overeenkomst en zijn rechtstreeks gerelateerde contracten op te schorten totdat de naleving voldoende is gewaarborgd; en / of• alle of een deel van de Overeenkomst en alle gerelateerde overeenkomsten te ontbinden;
zonder dat de leverancier de koper en de leverancier vergoedt die zijn rechten blijven uitoefenen.

14.2 Indien faillissement, faillissement, liquidatie of bedrijfsbeëindiging van de koper, moeten alle convenanten worden opgelost met de koper van rechts, tenzij de leverancier aan de koper binnen een redelijke termijn informeert prestaties van (een deel van) de overeenkomst (en) aan vraag. In dit geval heeft de leverancier de volgende rechten zonder argumenten van de gebreken:
• de uitvoering van de betreffende overeenkomst (en) opschorten totdat de koper voldoende heeft gezorgd voor de naleving ervan; en / of• annuleer alle mogelijke verplichtingen jegens de koper;totdat schadevergoeding aan de leverancier is betaald, blijft de leverancier onverminderd gelden voor zijn rechten.

14.3 In elk van de gevallen in paragraaf 14.1 en 14.2, zijn alle vorderingen van leveranciers en kopers zijn onmiddellijk opeisbaar in vol is, de klant is verantwoordelijk voor de onmiddellijke terugkeer van onbetaalde goederen en de leverancier heeft het recht om de gebouwen van de koper te bezoeken om deze producten om bezit te nemen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en jurisdictie
15.1 De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn gegarandeerd door Europese wetgeving.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of voorwaarden, tenzij anderszins vereist door de wet, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechtbank. De plaats van jurisdictie van de leverancier heeft prioriteit. De plaats van jurisdictie kan worden bepaald door de leverancier. Voorwaarde voor de plaats van jurisdictie van de koper is dat de bevoegde rechtbank gerechtigd is op basis van het nationale en internationale recht.

15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden dienen te worden aangevraagd bij Protagt GmbH, Meppen (Duitsland).

Protagt GmbH    

Zwoller Strasse 22

49716 Meppen / Versen

Duitsland

Telefax: +49 (0)593593238929

Amstsgericht Osnabrück: HRB 122441